Arçelik’ten global ölçekte başarı

Arçelik, dünya çapında 30 Ar-Ge merkezi, 2300 ar-ge çalışanı ve 3000’den fazla uluslararası patent başvuru­suyla Ar-Ge ve teknoloji alanında uluslararası ölçekte başarılı şir­ketler arasında yer alıyor. Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda patentli teknolojilere sahip olan Arçelik, yenilikçi ürünlerinin fikir aşama­sından üretimine kadar kapsayıcı Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.

Arçelik ar-ge faaliyetleri kap­samında; sürdürülebilir, çevre­ci teknolojiler ile enerji ve su tü­ketiminin, gürültü ve titreşimin azaltılmasına yönelik çalışmalar, sensör teknolojileri, nesnelerin interneti, akıllı ev teknolojileri, polimerler, metal ve yüzey kapla­ma teknolojileri, hijyen, su ve ha­va filtrasyonu, hava kalitesi, mo­tor sürüş teknolojileri alanında çalışmalar yapıyor.

Arçelik’in Türkiye’de 5746 sa­yılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kanunu ile desteklenen 13 ar-ge ve 1 tasarım merkezi bulunuyor.

Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi’nde Birinci

Arçelik, 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ger­çekleştirdiği 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştir­me Bölgeleri Zirvesi’nde, büyük ölçekli ar-ge merkezlerinin de­ğerlendirildiği Performans En­deksi’nde Birincilik Ödülünün sa­hibi oldu.

Arçelik, Dünya Fikri Haklar Ör­gütü’nün (WIPO) en fazla ulus­lararası patent başvurusu yapan şirketler listesinde ilk 200’de yer alan tek Türk şirketi konumunda.

Türk Patent verilerine göre 2022 yılında 229 patent başvuru­suyla en çok patent başvurusu ya­pan ikinci şirket oldu.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı­sı Nihat Bayız, şirketin Teknoloji Yol Haritası sürecine ilişkin ça­lışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Ar-Ge Direktörlüğümüz her yıl Teknoloji Yol Haritası süreci

ile Arçelik’in faaliyet gösterdiği tek­noloji alanlarında kapsamlı lite­ratür ve patent tarama faaliyetleri yapıyor, bir çok farklı üniversite ve araştırma enstitüsü ile yürüt­tüğü işbirliklerini değerlendiri­yor ve Arçelik ürünlerinin temel fonksiyonları için en yeni tekno­lojiler dahil olmak üzere tüm al­ternatif teknolojiler taranıyor. Teknoloji Yol Haritası süreci so­nucunda Arçelik Ar-Ge bünyesin­de kısa, orta ve uzun vadede çalı­şılacak olan konular belirlenerek projeler hayata geçiriliyor.”

Arçelik Üretim ve Teknoloji­den Sorumlu Genel Müdür Yar­dımcısı Bayız’a göre şirketin bu­gün 53 ülkede 83 iştiraki 9 ülkede 30 üretim tesisi 45 bin çalışanıyla faaliyet gösteren başarılı bir şir­ket olmasında Ar-Ge ve teknolo­ji yetkinliklerinin büyük bir rolü bulunuyor. Arçelik Ar-Ge’sinin geliştirdiği yenilikçi ürün ve tek­nolojilerin global ölçekte önemli ödüller aldığını vurgulayan Bayız, “Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikle­rimizle hem insanlığa hem geze­genimize yarar sağlayacak sürdü­rülebilir ve akıllı yaşam alanları için yenilikçi teknolojiler geliştir­meyi hedefliyoruz. Yeni izolasyon teknolojileri, kompresör ve beyaz eşya motoru teknolojilerinde ge­lişmeye devam ediyor, gıda sak­lamada yenilikçi çözümler üreti­yoruz. Isı pompalı bulaşık maki­nesi projemiz ile sürdürülebilir teknoloji kapsamında önemli bir adım attık. Biyomalzemeler kul­landığımız buzdolapları, kazanla­rında geri dönüştürülmüş pet şişe kullandığımız çamaşır ve kurut­ma makinelerimiz ile geri dönüş­türülmüş atık balık ağlarından elde edilen plastikleri de beyaz eşya üretiminde kullanıyoruz. Yı­kama sırasında çıkan mikrofiber plastiklerin denizlere ulaşması­nı engelleyen mikrofiber filtreli çamaşır makinesi ürettik. Sürdü­rülebilirlik vizyonumuzu Ar-Ge yetkinliklerimizle birleştirerek enerji ve su tasarruflu çevre dostu teknolojileri tüketicilerle buluş­turuyoruz. Son dönemde dijital teknolojileri kullanarak internete bağlanabilen ürünlerimizin ener­ji tüketimlerini uzaktan izleye­bilecek, gerektiğinde bu ürünle­rimizin yazılımlarını da uzaktan güncelleyebilecek noktaya ulaş­tık. Sensör tabanlı yapay zeka tek­nolojilerimiz ile kullanıcılarımızı odağına alan otonom ürünler ge­liştirmeye odaklandık” dedi.

Açık inovasyon yaklaşımıyla 450’den fazla iş birliği

1991 yılında ar-ge çalışmaları­na başlayan Arçelik’in Türkiye, İngiltere, Çin, Tayvan, Romanya, Tayland, Hindistan, Güney Afri­ka, Pakistan ve Rusya’da 30 ar-ge ve tasarım ofisi bulunuyor.

Arçelik, açık inovasyon yak­laşımıyla 20’den fazla ülkeden 450’nin üzerinde üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketle iş birliği içerisinde çalışıyor. Geç­tiğimiz sene Türkiye’deki üni­versiteler ile pek çok alanda fark­lı mekanizmalar çerçevesinde iş birlikleri yürütüldü. TÜBİTAK 2244 Sanayide Doktora progra­mında kabul alan 16 projesi ile en fazla proje ve doktora öğrencisine TÜBİTAK ile birlikte fon sağla­yan kuruluş olan Arçelik 2022’de Yıldız Teknik Üniversitesinin iş­letmede mesleki eğitim kapsa­mında devreye aldığı YTÜ KO­OP programına dahil oldu. Ayrı­ca İTÜ’nün Sanayi/Sektör odaklı bütünleşik lisans-yüksek lisans programına da destek veren ku­rumlar arasında yerini aldı. Bil­kent Üniversitesi ile sanayi odak­lı bitirme projeleri kapsamındaki iş birliğini yıllardır sürdüren Ar­çelik bu sene de programda çok sayıda bitirme projesinin sanayi danışmanlığı görevini üstlenerek lisans öğrencilerinin tez çalışma­larına destek oldu.

TÜBİTAK 1004 kapsamında SUNUM (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uy­gulama Merkezi) liderliğinde ka­bul edilmiş olan “Tümleşik, Öl­çeklenebilir, İşlevsel Nanoyapılar ve Sistemler” projesinde, araştır­ma programı yürütücü kuruluşu olarak görev alan Arçelik, Aeresol ve Gaz Fazında Kontaminasyon Uyarısı Verebilen Nanoteknolojik Sensörlerin Geliştirilmesi Araş­tırma Programı’na liderlik ediyor.

TÜBİTAK’ın Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı himayesinde­ki Öncül Ar-Ge Laboratuvarla­rı Programı’na Arçelik de dahil olarak TÜBİTAK desteğiyle Ça­yırova’daki kampüsünde “İle­ri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı” kurdu. Arçelik’in Öncül Araştırma Laboratuvarı­nın, yurtiçi ve yurtdışı doktora­lı araştırmacıları Ar-Ge ekosis­temine kazandıracak bir çekim merkezi olması ve Türkiye’nin teknoloji yol haritalarına ve stra­tejik eylem planlarına destek ol­ması hedefleniyor. Arçelik’in Konsorsiyum liderliğini üstlen­diği SAYEM projesi ile ise Tür­kiye’deki akıllı ev aletleri ekosis­temini genişletmek ve daha bü­yük ekonomik etki yaratabilmek amacıyla yenilikçi ve ticarileşe­bilir ürünlerin geliştirilmesi he­defleniyor. Geliştirilecek Akıllı Ev Platformu ile evlerde güven­lik, enerji ve konfor, yaşlı takibi ve sağlık alanlarında çözümler üre­tilmesi hedefleniyor.

Ufuk 2020’de en fazla projeye sahip Türk şirket

Arçelik dünyanın en büyük sivil araştırma, geliştirme ve inovas­yon programı olan Ufuk 2020’de hibe almaya hak kazanan 25 pro­jesi ile Türkiye’de en fazla projeye sahip özel sektör kuruluşu oldu. Ayrıca tüm Avrupalı sektörel ra­kiplerinin hem proje adedi hem de alınan Avrupa Birliği fonu olarak önünde programı performans li­deri olarak tamamladı. 2021 yılın­da başlayan ve Ufuk 2020 progra­mının devamı niteliğindeki Ufuk Avrupa programında ise Mart 2023 sonu itibarıyla desteklen­meye hak kazanan 16 projesi ile yine en fazla projeye sahip Türk şirketi konumunda bulunuyor.

Arçelik’in çekirdek yetkinlik alanı dışındaki alanlarda yeni iş modelleri ve teknolojiler gelişti­ren, girişimcilik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu inovasyon birimi olan, Garage Innovation Hub ise, 2018 yılından beri TUBİTAK 1512 Gi­rişimcilik Destek Programı (BiG­G)’nın resmi program paydaşla­rı arasında yer alıyor. 2020-2022 döneminde BiGG3 adıyla ODTÜ Teknokent ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi (KWorks) ile kurulan konsorsiyum ile ku­luçka faaliyetleri tamamlandı. 2023 itibariyle 12 Koç Grup şirke­ti ile birlikte ortak program yürü­tülmektedir.

Arçelik, Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı liderliğinde Cumhurbaş­kanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB, TÜBİTAK, TÜSSİDE desteğinde Nokia ve Türk Telekom iş birliği ile 5G@Endtech programını ha­yata geçirdi. 5G@Endtech hızlan­dırma programıyla Türkiye’de 5G altyapısı ile çözüm geliştiren yer­li teknoloji şirketlerinin Üretim Sektörü Uygulamaları destekle­niyor. Garage Innovation Hub’ın koordinasyonunda yürütülen programa 15 yerli teknoloji firma­sı dahil oldu.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı­sı Nihat Bayız, “Ülkemizin dijital­leşme ve teknoloji alanında ilerle­mesi, uluslararası rekabet gücünü daha da artırabilmesi açısından kamu, özel sektör ve üniversite iş birliklerini çok kıymetli buluyo­ruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birlik­leri ile hem yurt içi ve yurt dışın­daki bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmeyi ve tersi­ne beyin göçüne katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

Tersine Beyin Göçü Programları

Arçelik ar-ge ve teknoloji ala­nında gençlere gelişim fırsatı ya­ratmak ve beyin göçünü önle­mek için A Ticket for Your Future programını da sürdürüyor. Bu yıl iki hafta süren programa mühen­dislik ağırlıklı eğitim gören 19 öğ­renci katıldı.

Arçelik Ar-Ge ve teknoloji ala­nında kadınların kariyer geli­şimlerine destek olabilmek için “WE-inTech” programını sürdü­rüyor. 2019’da Türkiye’de başlat­tığı projeyi Romanya, Güney Af­rika ve Pakistan’ı da dahil ederek global ölçeğe taşıdı. Mühendislik alanında eğitim alan kadınların katıldığı programda teknik eğiti­min yanı sıra 1 yıl mentorluk sağ­lanıyor.

Arçelik Üretim ve Teknoloji’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız (sol başta) ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer (en sağda), büyük ölçekte Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği performans endeksinde, birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir